Kranten

Themakranten #11

Lees hier (PDF)

  

De Andere Krant Klimaat


Het debat (zover daar sprake van is) over klimaat is omgeven met het frame dat mensen die kritisch kijken naar de ‘klimaatwetenschap’ niet het allerbeste met de aarde voor zouden hebben. Zijn we onderdeel van de natuur en kunnen (en gaan) we in harmonie met onze omgeving leven of zijn we de collectieve aanstichter van het kwaad? De verpesters van het klimaat die tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden? De apocalyptische toon in het debat laat zien dat de laatste zienswijze de overhand heeft. Het debat raakt daarnaast continu vervuild door klimaat en milieu op één hoop te gooien.

Onder de noemer van het klimaat staat ons een herschikking van onze hele maatschappij te wachten. De verandering die onze samenleving moet gaan doormaken volgens de doemdenkers die het klimaatdebat bepalen is immens en veel verstrekkender dan de meeste mensen overzien.

De hoogste tijd voor een Andere Krant Klimaat dus. Gemaakt in nauwe samenwerking met CLINTEL, de door Marcel Crok en Guus Berkhout opgerichte stichting die een veel optimistischere kijk heeft op klimaatverandering en die politici aanspoort om het klimaatbeleid rationeler en betaalbaarder te houden. Zij delen in deze editie hun kennis en netwerk en nemen ons mee in de klimaatfuik waarin we beland zijn (spoileralert, ontsnapping is mogelijk).

Onder de thema’s die daarbij aan de orde komen, zitten een aantal hot potatoes. Zoals de cijfers waarmee gewerkt wordt. Hoe ernstig is de opwarming nu daadwerkelijk en over de reële opbrengst van windturbines en zonneparken. Over de vaak ondoordachte oplossingen die bedacht zijn – zoals de biomassacentrales en huizen verplicht ‘van het gas af’ halen. Maar ook over de agressie die iemand ontmoet wanneer hij vloekt in de klimaatkerk. Over de juridische implicaties en strijd die op veel plekken gaande is en over oplossingen die het (mainstream) debat niet halen gaat het allemaal in deze editie.

We besteden veel aandacht aan de Regionale Energiestrategie, de RES. Deze heeft Nederland voorzien van ‘RES Regio’s’. Al deze regio’s moeten bijdragen aan de CO2-doelen van Den Haag, maar in de praktijk blijkt dat alleen met windturbines en zonneparken te mogen. RES In Beeld (zie ook de coverfoto) maakt deze plannen inzichtelijk en geeft Nederlanders de mogelijkheid informatie te verzamelen om vervolgens aan de bel te trekken bij de lokale politiek.

In deze periode (maart 2021) is ook de actie van De Bond Tegen Overheidszaken van belang. De bond doet een voorstel hoe jouw stem tot een contractuele afspraak gemaakt kan worden. In een tijd waarin de politieke besluitvorming steeds minder stil staat bij de wensen van een groot gedeelte van de bevolking en hun rechten en vrijheden met voeten worden getreden, vermelden en steunen wij dit initiatief. In deze editie leest u hoe stemmen onder voorwaarden in zijn werk gaat. De actie loopt tot de formatie.

Bestellen©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.